Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Naantalin Seudun Reumayhdistys ry ja kotipaikka Naantali. 


2 § TARKOITUS 

Yhdistys on kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisyhdistys, joka työskentelee toimialueellaan reumasairauksien sekä muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi ja terveyden edistämiseksi. Edistää väestön terveyttä, liikuntaa ja toimintakykyä sekä vahvistaa sairastuneiden elämän hallintaa. Tarjoaa laadukkaita palveluita ja/tai edistää niiden saamista ja työskentelee jäseniensä sekä muiden reuma- sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyväksi. Toimii alueensa reuma- sekä muiden tuki- ja liikuntasairaiden tukena sekä yhdyselimenä ja valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan. Edistää itsenäisen toiminnan ja tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä. 


3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä järjestää vertaistukea ja -toimintaa. Järjestää ohjausta ja neuvontaa sairastaville, heidän läheisilleen ja koko väestölle. Järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä kokoaa ja jakaa tietoa reuma- sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Järjestää liikuntaa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Järjestää kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja reuma- sekä muille tuki- ja liikuntaelinsairaille, luo ja ylläpitää yhteistyötä sekä verkostoituu alueensa päättäjien, viranomaisten, yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. Vaikuttaa toiminta-alueellaan yleiseen mielipiteeseen reuma- sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden elinoloihin, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä avustaa ja tukee Suomen Reumaliiton edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa 


4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäsenmaksun sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa sekä lisäksi muuta taloudellisesti vähäistä elinkeinoa ja ansiotoimintaa. 

Asianmukaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten. 


5 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Kunnianpuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa. 


6 § JÄSENMAKSUT

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. 

Kannattajajäsenille yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. 

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen on vapaa jäsenmaksusta. 


7 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslailla määrätyllä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. 


8 § TOIMIELIMET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

 Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus. 


9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti marras-joulukuun aikana hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta syyskokouksen määräämällä tavalla joko jäsenille postitetuilla kirjeillä, paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen omassa lehdessä, yhdistyksen kotisivulla tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä hallitukselle kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. 


10 § SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus.
 7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 9. Valitaan hallituksen neljästä kymmeneen (4–10) varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0–2) varajäsentä. Päätetään varajäsenten kutsumisjärjestys.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 11. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta.
 12. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.


11 § KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.
 6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustaja tai edustajat Suomen Reumaliitto ry:n sääntömääräiseen liittovaaliin.
 8. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.


12 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon. 


13 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut neljästä kymmeneen (4–10) varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0–2) varajäsentä, joiden kutsumisjärjestyksen syyskokous määrää.

Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, mukaan luettuna, on läsnä.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastama.


14 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen nimeämän henkilön kanssa.


15 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus toiminnantarkastajalle viimeistään 28 vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.


17 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolme neljäs osaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen Reumaliitto ry:lle käytettäväksi alueen reuma- sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyväksi.


 Naantalissa 12.11.2019